Urheilijarahaston säännöt

Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiö

 

HIIHTOLAJIEN URHEILIJARAHASTO

SÄÄNNOT

 

1 § Urheilijarahasto ja sen tarkoitus

Rahasto toimii Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiön omakatteisena rahastona, jonka tarkoituksena on hallita Suomessa yleisesti verovelvollisten urheilijoiden rahastoimia, urheilemisesta saatuja tuloja aktiiviuran jälkeistä käyttöä varten. Rahastoon voi siirtää tuloverolain 116 a §:ssä tarkoitettuja tuloja.

2 § Urheilijasopimus

Urheilija tekee kirjallisen rahastointisopimuksen Kannatussäätiön kanssa varojensa hoitamisesta.

3 § Varojen rahastoiminen

Rahasuorituksen maksaja tai valmennusrahasto siirtää urheilijan pyynnöstä verotta urheilijarahastossa olevalle urheilijan tilille urheilemisesta saatuja tuloja tai valmennusrahastossa olevia varoja tuloverolaissa säädetyin edellytyksin. Mahdollisen työnantajan on huolehdittava urheilijoiden eläke- ja tapaturmaturvan järjestämisestä annetun lainsäädännön mukaisista vakuutuksista ennen tulojen siirtämistä urheilijarahastoon.

4 § Varojen sijoittaminen

Urheilijarahastoon siirretyt varat sijoitetaan varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla niin, että rahastolla on urheilijoiden nosto-oikeuksiin nähden riittävä maksuvalmius. Säätiön hallitus huolehtii siitä, että urheilijarahastoon siirrettyjä varoja voidaan sijoittaa vähintään kolmeen eri riskitason sijoitussalkkuun. Urheilija valitsee itse käytettävissä olevien vaihtoehtojen puitteissa, miten hän omat urheilijarahastossa olevat varansa haluaa sijoittaa.

5 § Rahastoitujen varojen nostaminen

Urheilija saa nostaa urheilijarahastossa olevia varojaan sen jälkeen, kun urheilija ilmoittaa urheilu-uran päättyneen tai kun katsotaan tuloverolain 116 c §:n perusteella uran päättyneen. Koko rahasto-osuus on nostettava vähintään kahden ja enintään kymmenen vuoden kuluessa urheilijan valitseman ajanjakson aikana sovitun nostosuunnitelman mukaan. Kunakin verovuonna tuloutuu tuloutumisvuosien lukumäärää vastaava osuus rahastossa urheilu-uran päättyessä olleesta määrästä. Erityisestä syystä, kuten työkyvyttömyyden vuoksi, varat voidaan tulouttaa myös nopeammin kuin kahden vuoden aikana. Rahastointiaikana kertynyt tuotto nostetaan viimeisen rahasto-osuuden nostovuoden jälkeisenä vuonna. Rahasto-osuudet ja niiden tuotto ovat nostovuonna urheilijan verotettavaa tuloa.

Urheilijarahasto huolehtii verotettavien tulojen ennakonpidätyksistä ja tarvittavista ilmoituksista.

6 § Rahaston hallinto

Rahaston hallinnosta ja varojen sijoittamisesta huolehtii Kannatussäätiön hallitus. Rahaston asioiden ja varojen hoitamista varten neuvoa-antavaksi elimeksi Kannatussäätiön hallitus voi perustaa johtokunnan. Johtokunnan jäsenistä puolet edustavat urheilijoita.

7 § Rahasto-osuudet

Kullakin urheilijalla on rahastoon sijoittamansa panoksen ja sille kertyneen tuoton suuruinen henkilökohtainen rahasto-osuus.

8 § Selvitys rahasto-osuudesta

Rahaston varojen ja kunkin jäsenen rahasto-osuuden arvo on määriteltävä vuosittain rahaston tilinpäätöspäivänä, joka on rahaston arvonmäärityspäivä.

Jokaiselle urheilijalle on annettava arvonmäärityspäivän jälkeen viimeistään maaliskuun loppuun mennessä kirjallinen selvitys hänen rahasto-osuutensa muodostumisesta, arvosta ja mahdollisesti kertyneestä tuotosta.

9 § Rahaston kustannukset

Rahaston toiminnan kustannukset vähennetään ensisijaisesti rahastoitujen varojen tuotosta ja toissijaisesti kunkin urheilijan rahasto-osuudesta Kannatussäätiön hallituksen päättämien maksujen mukaisesti. Kustannukset on pidettävä kohtuullisella tasolla ja hallituksen päättämät maksut on kohdistettava urheilijoille oikeudenmukaisesti.

10 § Tilintarkastajat

Rahaston tilintarkastajina toimivat Kannatussäätiön tilintarkastajat.

11 § Tilikausi

Rahaston tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Rahaston purkaminen

Rahastoa purettaessa rahastossa olevat varat jaetaan urheilijoiden kesken heillä rahaston purkamishetkellä olevien rahasto-osuuksien suhteessa.