Valmennusrahaston säännöt

Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiö

 

HIIHTOLAJIEN VALMENNUSRAHASTO

SÄÄNNOT

 

1 § Valmennusrahasto ja sen tarkoitus

Rahasto toimii Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiön omakatteisena rahastona, jonka tarkoituksena on hallita Suomessa yleisesti verovelvollisten urheilijoiden aktiiviuran valmennus- ja urheilutoimintaa varten rahastoimia urheilemisesta saatuja tuloja. Rahastoon voi siirtää tuloverolain 116 a §:ssä tarkoitettuja tuloja.

2 § Urheilijasopimus

Urheilija tekee kirjallisen rahastointisopimuksen Kannatussäätiön kanssa varojensa hoitamisesta.

3 § Varojen rahastoiminen

Rahasuorituksen maksaja siirtää urheilijan urheilemisesta saatuja tuloja sekä kolmikantasopimuksella sovittuja tuloja valmennusrahastossa olevalle urheilijan tilille. Kolmikantasopimuksessa tulee olla osapuolina urheilija, lajiliitto ja yhteistyökumppani.

4 § Varojen sijoittaminen

Valmennusrahastoon siirretyt varat sijoitetaan varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla niin, että rahastolla on urheilijoiden varoihin nähden riittävä maksuvalmius.

5 § Rahastoitujen varojen nostaminen

Valmennusrahasto voi maksaa urheilijan tililtä verotta valmennus- ja urheilutoiminnasta aiheutuvia, verotuksessa hyväksyttäviä kuluja. Rahastoiduista varoista valmennusrahasto voi kalenterivuoden lopussa jättää urheilijan tilille tulevaa valmentautumista varten tuloverolaissa säädetyn enimmäismäärän. Niin ikään valmennusrahasto voi urheilijan pyynnöstä verotta siirtää varoja kalenterivuoden lopussa urheilijan urheilijarahaston tilille tuloverolaissa säädetyin edellytyksin. Muut valmennusrahastosta nostettavat varat ovat saamisvuoden verotettavaa tuloa. Valmennusrahasto huolehtii urheilijan pyynnöstä urheilijan eläke- ja tapaturmaturvasta annetun lain mukaisista vakuutuksista. Varat on nostettava valmennusrahastosta urheilu-uran päättymisen jälkeen viimeistään seuraavana kalenterivuonna.

6 § Rahaston hallinto

Rahaston hallinnosta ja varojen sijoittamisesta huolehtii Kannatussäätiön hallitus.

7 § Rahasto-osuudet

Kullakin urheilijalla on rahastoon sijoittamansa panoksen suuruinen henkilökohtainen rahasto-osuus.

8 § Selvitys rahasto-osuudesta

Rahaston varojen ja kunkin jäsenen rahasto-osuuden arvo on määriteltävä vuosittain rahaston tilinpäätöspäivänä, joka on rahaston arvonmäärityspäivä.

Jokaiselle urheilijalle on annettava arvonmäärityspäivän jälkeen viimeistään maaliskuun loppuun mennessä kirjallinen selvitys hänen rahasto-osuutensa arvosta.

9 § Rahaston kustannukset

Rahaston toiminnan kustannukset vähennetään ensisijaisesti rahastoitujen varojen tuotosta ja toissijaisesti kunkin urheilijan rahasto-osuudesta Kannatussäätiön hallituksen päättämien maksujen mukaisesti. Kustannukset on pidettävä kohtuullisella tasolla ja hallituksen päättämät maksut on kohdistettava urheilijoille oikeudenmukaisesti.

10 § Tilintarkastajat

Rahaston tilintarkastajina toimivat Kannatussäätiön tilintarkastajat.

11 § Tilikausi

Rahaston tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Rahaston purkaminen

Rahastoa purettaessa rahastossa olevat varat jaetaan urheilijoiden kesken heillä rahaston purkamishetkellä olevien rahasto-osuuksien suhteessa.