Hiihtokilpailutulosten välitystiedosto

Kaudesta 2012-2013 alkaen maastohiihdon seuraluokittelu on muuttunut siten, että kilpailujen järjestämisestä saa seuraluokittelupisteitä. Tämän takia on liittoon toimitettava käsiteltäväksi tulokset kaikista

 • kansallisista kilpailuista
 • piirikunnallisista kilpailuista
 • massahiihdoista (vain ajanotolliset)

Näiden kilpailujen järjestämisestä seurat saavat seuraluokittelupisteitä ja pisteitä jaetaan vain niille seuroille, jotka ovat asianmukaiset tulostiedostot arkistoitavaksi toimittaneet.

Rankingkilpailujen tulokset on toimitettava viimeistään kilpailua seuraavana arkipäivänä klo 12:00. Muiden kilpailujen tulokset on toimitettava kilpailua seuraavan kalenteriviikon kuluessa. Tulokset toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen webmaster@hiihtoliitto.fi alla olevan ohjeen mukaisessa muodossa. Sähköpostin tekstiosassa on annettava kilpailun kalenterinumero, kilpailun nimi, kilpailupäivä, osallistujien lukumäärä, tulosten web-osoite järjestävän seuran sivuilla sekä lähettäjän yhteystiedot.

Toimintatapa on entuudestaan tuttu rankingkilpailujen järjestäjille, mutta sitä on hieman yksinkertaistettu aiemmasta tiettyjen laajalti käytössä olevien tulospalveluohjelmien osalta. Jos käytössänne on

 • ExTime, lähettäkää jokaiselta kilpailupäivältä ExTimen DAT-tiedosto sellaisenaan.
 • Pirilän tulospalveluohjelma, lähettäkää jokaiselta kilpailupäivältä ohjelman tekemä CSV-muotoinen ranking-välitystiedosto. Helmikuusta 2014 alkaen ohjelma osaa tehdä täsmälleen uuden mallin mukaisen tiedoston myös viesteistä ja sprinteistä. Jos käytätte vanhempaa versiota, varmistakaa että kilpailun kaikki sarjat, myös rankingin ulkopuoliset, tulevat mukaan. Poikkeustapauksissa voidaan käyttää myös Pirilän ohjelman tekemää XML-muotoista siirtotiedostoa, mutta vain silloin, jos käytössä on niin vanha ohjelmaversio, että oikean muotoisen ranking-csv:n tekeminen ei onnistu.
 • Jokin muu tulospalveluohjelma, lähettäkää alla olevan kuvauksen mukainen CSV-muotoinen ranking-välitystiedosto. Tiedoston muoto on pääosin sama kuin aiemmillakin ranking-kausilla, muutamin lisäyksin:
  • Mukana on oltava koko kilpailun täydelliset tulokset eli kaikki sarjat siinä muodossa kuin ne on hiihdetty. Mukana ovat siis myös lasten sarjat ja ulkomaalaiset osallistujat.
  • Ilman tulosta jääneet hiihtäjät on oltava myös mukana. Näille pannaan ajaksi 0,0 ja sijoitukseksi kolmella kirjaimella hylkäyksen syy: DNS, DNF tai DSQ. Takaa-ajossa ulosliputetun ajaksi pannaan LAP ja sijoitukseksi lopullinen sijoitus.
  • Jokaisen rivin loppuun eli sijoituksen perään tulee yksi uusi sarake, johon pannaan kilpailijan lähtönumero.
  • Viestien ja sprinttien osalta on lisäohjeita alla.

 

 

Välitystiedoston kuvaus

Tämän kuvauksen mukaisella tekstitiedostolla välitetään hiihto­kil­pai­lujen tulokset Hiihto­liittoon kone­kielisessä muodossa. Tie­tueet on rakennettu re­laa­tio­mallin mukaisesti, tällä on pyritty tietojen help­poon siirtoon erilaisten kortisto- ja tieto­kantaohjelmien välillä. Lisäksi jokaisella tietueella on riittävä oheis­tietomäärä kilpailun ja kilpailijan tu­lok­sen yksilöimiseksi.

Jokaisen kilpailijan tiedot annetaan omalla rivillään. Rivi päättyy normaa­liin rivin­vaih­­tomerkkiin <CR/LF>. Rivit saavat olla vaihtuvanmittaiset, mutta jokaisella ri­vil­lä on tietokenttien järjestyksen oltava sama. Tietojen välisenä erottimena käytetään puoli­pis­tettä (;). Myös rivin viimeisen tiedon jälkeen on puolipiste. Tiedoston raken­ne vastaa Excel-ohjelman csv-tallen­nus­muotoa, jossa koodistona on ISOLatin (win­dows)-koo­dis­to, ei siis MS-DOS tai unix-koodisto. Mahdolliset koodin vaihdot DOS:sta win­dowsiksi voi­daan hoitaa avaamalla tiedosto Wordpad-ohjelmaan DOS-tekstinä ja talletta­malla se windows-tekstitiedostona.

Kilpailijatietojen keskinäinen järjestys on vapaa, saman sarjan kilpailijoiden ei tar­vit­se olla peräkkäin, eikä missään tietyssä järjestyksessä.  Tietorivien kokonaismäärä on ilmoi­tettava toimituksen saate­tiedoissa. Vanhasta (2003 alkaen) järjestelmästä poiketen kaikki kilpailussa olevat sarjat siirretään eli myös ne, joista ei lasketa ranking-pisteitä. Nämäkin sarjat arkistoidaan tulosarkistoon myöhempiä hakuja varten.

Viesti- ja parisprinttikilpailujen välitystiedostossa on kaksi lisäkenttää (kuten KILMO:ssakin), joukkuenumero ja osuusnumero. Sprinttikisoista toimitetaan jokaisen erän tulokset, koottua yhteistulosta ei tarvita.

Tiedot

Tietokentät järjestyksessä ovat:

 1. kilpailun tunniste, kalenterinumero, esim 045
 2. sarjatunnus, MYL
 3. kilpailumatka, 15.0
 4. kilpailutapa, P
 5. lisenssinumero, 26124371
 6. kilpailijan nimi, Matti Heikkinen
 7. seuran nimi, Joutsan Pommi
 8. tulos, 34.20,2
 9. sijoitustieto, 1
 10. kilpailijan lähtönumero, 27

Viestin ja parisprintin lisätiedot

 1. joukkueen yksilöivä joukkuenumero,  1
 2. osuusnumero, joukkueen kohdalla 0,  1

Toimitus

Tiedot toimitetaan sähköpostin liitetiedostona normaalina ASCII-tiedos­to­na, ei siis säh­kö­postitekstinä, eikä Excel- tai Word-ohjelmien tiedosto­muo­dossa. Sähkö­postin runko­tekstissä on annettava kilpailun tunniste ja kilpailupäivä, kilpai­lun nimi, kilpailijarivien luku­määrä ja web-sivuilla olevan tuloslistan osoite normaalien yhteys­tietojen lisäksi. Sähköposti lähetetään osoitteeseen webmaster@hiihtoliitto.fi

Tarkemmat määritykset

Kilpailun tiedot

- Kilpailun tunniste on Hiihtoliiton kilpailun järjestämisoikeuden anta­mi­sen yhteydessä antama kalenterinumero. Tämä tunnus mer­kitään kil­pai­lu­kalenteriin ja se on aina myös mainittava kilpailu­kutsuissa ja mai­nok­sissa. Piirin mestaruuskilpailuissa tunniste on numero 3 + piirin numero.

- Kaksi(kolme)päiväisissä kilpailuissa numeron perään lisätään iso kir­jain (A, B, C, P tai V) erottamaan eri kilpailupäivien tulokset toisistaan.

Kilpailusarjan tiedot

- Sukupuoli ja ikäraja muodostavat yhdessä sarjan tunnuksen, kuten esimer­kiksi M35, M55, MYL, N35, NYL.

- sukupuoli on sarjan kilpailijoiden sukupuolitieto seuraavasti: M = miehet; N = naiset

- ikäraja on sarjan ikäluokkaa ilmaiseva numeroarvo kahdella numerolla tai poikkeustapauksissa (YL) kirjaimilla ilmaistu sarjan tarkenne.

- kilpailumatka on matkan pituus kilometreinä, vähintään yhdellä desi­maalilla. 15.0 km on siis 15.0 ja 7.5 km 7.5. Matkan ilmoittaminen on tärkeää, koska kaikki saman matkan hiihtäneet yhdistetään kilpailun vertailutietoja haettaessa (parhaat pohjapisteet ja aikojen keskiarvo).

- kilpailutapa ilmaistaan kahdella merkillä. Yleensä jälkimmäinen merk­ki on välilyöntimerkki, kuten P = perinteinen, V = vapaa. Kahta merk­kiä tarvitaan jatkossa takaa-ajokilpailun yhteistuloksissa ilmoittamaan osien kilpailujärjestys, PV=kilpailu, joissa perinteinen osuus hiihdettiin ensin, VP vastaavasti kilpailuissa V+P.

Kilpailijan tiedot

- Lisenssinumero on kilpailijan Hiihtoliitolta saama lisenssi- tai ski­pas­si­numero, joka on tärkein kohdistava tieto. Sen oikeellisuuteen on kiin­ni­tettävä erityistä huomiota. Etunollia tai -tyhjiä ei tarvitse käyttää. Kilpailukauden 2003 - 2004 alusta numerosarjasta käytetään myös nimitystä sportti-ID.

- Ulkomaisten kilpailijoiden kohdalla lisenssinumerokentässä käytetään lyhennettä ULK. Heidän kilpailutuloksensa on myös ilmoitettava. Massahiihdoissa kentän voi jättää tyhjäksi, jos lisenssinumeroa ei ole tiedossa.

- Kilpailijan nimi normaalissa puhekielen muo­dos­sa eli etunimi ensin mainittuna. Nimessä saa esiintyä myös pieniä kir­jai­mia. Nimeä käytetään epäselvissä tapauksissa täsmentämään lisenssi­numeroa.

- Seuran nimi on seuran virallinen nimi, ei siis lyhenteitä kuten KHS. Seuran nimeä käytetään epäselvissä tapauksissa täsmentämään lisenssinumeroa.

- Kilpailijan ja seuran nimen erillistä syöttämistä tuloslaskenta­järjes­tel­mään on vältettävä. Ne on joko poimittava suoraan KILMO-järjestelmästä tai käytettävän tulospalveluohjelman on haettava ne lisenssinumeron perusteella Hiih­to­­liiton kilpailun järjestämän käyttöön antamasta lisenssitiedostosta. Molemmissa nimissä suositaan pienten kirjainten käyttöä.

- Tulos on kilpailijan loppuaika kymmenesosasekuntien tarkkuudella muo­dossa, tt.mm.ss,d, missä tt on tunnit, mm = minuutit, ss = se­kun­nit ja d on sekunnin kymmenesosat. Jos aikaa ei ole, on vähin­tään sekunti- ja kymmenesosakentässä oltava 0. Sprinttikisoissa tarkkuus on sadasosina.

- Jos kilpailusuoritus puuttuu (poisjäännin=DNS, keskeyttämisen=DNF, tai hylkäämisen=DSQ takia) tulokseen laitetaan 0,0 ja sijalukukenttään puutteen syy. Jos kilpailija liputetaan ulos ylösajon takia, tuloskenttään laitetaan LAP ja sijoituskenttään sijoitus.

- Sijoitustieto on kilpailijan sijoitus sarjan sisällä. Saman sijaluvun saa­neilla toistetaan samaa numeroa. Keskeyt­täneiden, poisjääneiden tai hylättyjen sijaluku-kenttään laitetaan sitä merkitsevä koodi (DNS, DNF, DSQ). Jos kilpailija saa sijoituksen, mutta tulosta ei ole, sijoituskentässä on ko. sijoitus ja tuloskentässä ajan tilalla vastaava koodi (LAP, CSP=suoritus keskeytynyt/keskeytetty).

Viestin ja parisprintin lisäkentät:

 -    Juokseva joukkuenumero yksilöi kilpailussa olevat joukkueet, numerointi voi alkaa ykkösestä, mutta ei välttämättä tarvitse. Saman joukkueen jäsenillä on oltava sama joukkuenumero, ja samassa tiedostossa ei muilla joukkueilla saa olla tätä numeroa, vaikka joukkue olisi eri sarjassa. 
-    Osuusnumero on kilpailijan osuuden numero, joukkueen omassa tietueessa osuusnumero on nolla (0). Osuuden urheilijoiden tiedoissa sarjatunnus saa olla osuuden sarja ja sijoitus urheilijan oma sijoitus osuudellaan. Osuuden urheilijoiden tulosten summan (osuudet 1..n) tulee olla sama kuin joukkueen tietueen tulos (osuus = 0)

Esimerkki sähköpostista

Ohessa kuvitteellinen esimerkki sähköpostista kilpailun järjestäjältä Hiihtoliittoon. Esimerkin sähköpostiohjelmana on Microsoftin Outlook.

Liitetiedosto

Ja tässä pala saman kuvitteellisen kilpailun tuloksista siinä muodossa kuin niiden on oltava liitetiedostona

049;MYL;15.0;P;26124371;Matti Heikkinen;Joutsan Pommi;34.20,2;1;27;
049;NYL;10.0;P;26771449;Mirva Rintala;Joutsan Pommi;26.43,4;1;62; 
049;NYL;10.0;P;27565706;Piia Sukanen;Tampereen Yritys;30.16,2;30;68; 
049;M55;5.0;P;27538607;Veikko Piirainen;Keimolan Kaiku;15.22,4;1;44;


Viestikilpailusta esimerkki Hakunilan Suomen Cupista, miesten kolme parasta joukkuetta:

065;MYL-V;000.0; ;;Vuokatti Ry;Vuokatti Ski Team Kainuu;00.41.52,8;1;2;29;0; 
065;MYL-1;006.3;V;22149127;Teemu Härkönen;Vuokatti Ski Team Kainuu;00.13.59,2;2;2;29;1; 
065;MYL-2;006.3;V;27518546;Iivo Niskanen;Vuokatti Ski Team Kainuu;00.13.48,9;1;2;29;2; 
065;MYL-3;006.3;V;27453614;Sami Jauhojärvi;Vuokatti Ski Team Kainuu;00.14.04,7;1;2;29;3; 
065;MYL-V;000.0; ;;Jämsänkosken Ilves 1;Jämsänkosken Ilves;00.42.22,4;2;1;11;0; 
065;MYL-1;006.3;V;27518384;Timo Nurminen;Jämsänkosken Ilves;00.14.14,0;21;1;11;1; 
065;MYL-2;006.3;V;27524653;Tomi Oittinen;Jämsänkosken Ilves;00.14.03,0;4;1;11;2; 
065;MYL-3;006.3;V;27176098;Jussi Simula;Jämsänkosken Ilves;00.14.05,4;2;1;11;3; 
065;MYL-V;000.0; ;;Ounasvaaran Hiihtoseura;Ounasvaaran Hiihtoseura;00.42.41,1;3;3;19;0; 
065;MYL-1;006.3;V;21465640;Antti Haahti;Ounasvaaran Hiihtoseura;00.14.08,2;12;3;19;1; 
065;MYL-2;006.3;V;40055492;Morten Priks;Ounasvaaran Hiihtoseura;00.14.07,6;5;3;19;2; 
065;MYL-3;006.3;V;22471565;Ari Luusua;Ounasvaaran Hiihtoseura;00.14.25,3;5;3;19;3; 


Vuokatti oli siis joukkue numerolla 29, osuus 0 = joukkue, 1 = Härkönen, 2 = Niskanen, 3 = Jauhojärvi. Rivin lopussa olevat neljä viimeistä saraketta ovat sijoitus osuudella (ei siis vaihdossa), kilpailijan lähtönumero, joukkueen numero ja osuuden numero.


Jos sprinttikilpailusta tehdään csv-tiedosto käsin, niin eriä käsitellään kuten sarjoja normaalimatkojen kilpailuissa. Erät täytyy tällöin nimetä yksikäsitteisesti, esimerkiksi tyyliin N18_K, N18_V1, N18_V2, N18_F (siis K=karsinta, A=alkuerät, V=välierät, F=finaali). Näin nimetyt erät pannaan kaikki samaan csv-tiedostoon ja hiihtäjän sijoitukseksi merkitään sijoitus erässä.